top of page

Lejeregler

Vores koncept er enkelt – du kan leje en varevogn i København og afleverer den igen i Århus eller omvendt. Vi har ingen fysiske kontorer på vores lokationer – dvs. alt forgår online eller på telefonen. 

Vilkår og betingelser

Betingelser:

 • Der er 350 km pr. døgn inkluderet i lejen. Ekstra kilometer kan tilkøbes.

 • Størrelserne på varebilerne kan afvige fra billederne og er kun vejledende. Inden lejeaftale indgåes, oplyses hvilken bil man lejer. 

 • Undladelse af at aflevere varevognen til aftalt tid og sted, falder ind under straffelovens § 293 (tyveri af køretøjet).

 • Udlandskørsel er ikke tilladt. Kører varevognen til udlandet uden tilladelse, pålægges der et gebyr samt forsikring i udlandet. 

 • Tro- og loveerklæring – Kørsel i strid med lov om vanvidskørsel (127) (Ved prøvekørsel, leje (herunder udlån af værkstedsbiler) og leasingaftaler.)
 • Jeg erklærer på tro og love, at jeg eller dem jeg måtte overlade køretøjet til, ikke vil køre i bilen på en sådan måde, at kørslen er i strid med lov om vanvidskørsel (L127), hvorefter politiet vil være berettiget til at beslaglægge og herefter konfiskere køretøjet.

 • Ved din underskrift på denne tro- og loveerklæring accepteres at være fuldt erstatningsansvarlig over for ejeren af denne bil, hvis jeg eller den jeg overlader bilen til, overtræder lov om vanvidskørsel.

 • Jeg anerkender ved min underskrift at være blevet orienteret om risikoen for at blive pålagt at betale en erstatningssum til sælger på det lånte/leasede/lejede køretøjs værdi i tilfælde af, at køretøjet konfiskeres af politiet, jf. lov om vanvidskørsel.

 • Der gøres opmærksom på, at det fulde erstatningskrav plus renter vil blive inddrevet ved civilt søgsmål, hvis betaling ikke forfalder rettidigt. Der tages hertil forbehold for, at virksomheden kan opstille erstatningskrav for forhold relateret til udlånet, herunder for fremtidig mistet lejeindtægt og fuld erstatning for den aftalte leje/leasingydelse i leje/leasingperioden.

 • Jeg erklærer på tro- og love, at jeg ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel eller grovere forseelser af færdselsloven, f.eks. gentagne forseelser, forseelser der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller givet fængselsstraf.

 • Jeg erklærer på tro og love, at jeg i tilfælde af konfiskation under min varetægt har betalingsevnen til at erstatte det konfiskerede køretøj enten kontant eller ved en løbende afdragsordning. Lov om vanvidskørsel (L127)

        Færdselsloven § 117  ff

Følgende overtrædelser betragtes som vanvidskørsel:

 • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

 • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder.

 • Særlig hensynsløs kørsel.

 • Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel over 100 km i timen.

 • Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover.

 • Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Du gøres opmærksom på, at kap- og væddeløbskørsel er skærpet fra bøde til fængsel. Kap- og væddeløbskørsel vil som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af førerretten i minimum tre år efter færdselsloven.

Skærpelse af straffen til fængsel for de groveste hastighedsforseelser, dvs. hvor hastigheden er 200 km i timen eller derover, eller mere end 100 pct. for hurtigt, hvis hastigheden er mere end 100 km i timen.

Overtrædelserne vil desuden som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af førerretten (kørekort) i minimum tre år.

Vilkår:

 • Føreren skal være minimum 21 år gammel, have et gyldigt kørekort og have haft det i mindst 1 år.

 • Lejekontrakten skal opbevares tilgængeligt i lejeperioden. 

 • Returnerer du bilen med skader, faktureres der herefter (skader på dæk og fælge samt stenslag i ruder mv.).

 • Varevognen afleveres i rengjort stand og med fuld tank. HUSK – altid diesel. Hvis man fylder den forkerte type brændstof på varebilen, ødelægger det motoren. Lejer hæfter derfor for alle former for udbedringer i forbindelse med skade på køretøjet, grundet forkert påfyldt brændstof.

 • Lejeren af bilen skal have CPR-nummer samt dansk adresse.

 • Lejeren godkender ved modtagelsen af køretøjet, at have kontrolleret bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at lovgivningen overholdes af køretøjet.

 • Udlejeren har gjort brug af alle foranstaltninger for at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. I tilfælde af opståen af en mekanisk fejl og de efterfølgende følger, er det ikke udlejerens ansvar.

 • I tilfælde af motorstop eller andre tekniske problemer kontaktes udlejer på tlf.: 40409077 eller 40139077.

 • Lejeren anerkender sit personlige ansvar for at betale evt. forsikringspræmier derudover afgifter og skatter efter gældende lovgivning.

 • Varevognen må kun føres af dig som lejer, medmindre der er tilføjet ekstra fører. 

 • Varevognen må ikke fremlejes.

 • I alle vores varevogne må der ikke ryges.

 • Varevognen må ikke benyttes til flytning af motorcykler eller dyr.

 • Varevognen må ikke bruges til gods, der medfører lugtgener eller ualmindelig slid. 

 • Varevognen må ikke føres af person der er påvirket spiritus, narkotika eller medicin. 

 • Varevognen på ikke bruges til transport af farligt gods. 

 • En varevogne må ikke benyttes til politiske eller religiøse formål.

 • Anvendes køretøjet udenfor færdselslovens rækkevidde, vil lejeren til enhver tid hæfte for hele skaden.

 • Genbrugsstation - skal du besøge en genbrugsstation, skal du meddele en medarbejder på stedet, at du har lejet bilen og kører med privat affald. Hvis dette ikke informeres til genbrugsstationen, kan dette medfører en bøde. 

 

Parkeringsbøder og andre udgifter

 • Manglende betaling af parkeringsbøde/afgift vil medføre krav mod lejeren af varevognen inklusive evt. rykkergebyr samt et administrationsgebyr.

 • Du hæfter selv for alle parkeringsbøder/afgifter. Ved udstedt parkeringsbøde for varevognen sendes den til GoTrailer ApS der er ejer af varevognen. GoOneWay.dk videresender lejerens navn og adresse til parkeringsselskabet, og der tilføjes et administrationsgebyr.

 • Eventuelle indsigelser overfor parkeringsbøde/afgift skal rettes til bøde udsteder med kopi til GoOneWay.dk.

 

Misligholdelse

 • Ved forsinket aflevering betales et gebyr kr. 250 kr. samt kr 100 kr. pr. påbegyndt time.

 • Ved forsinket aflevering uden aftale med udlejer, meldes varebilen stjålet efter 4 timer. 

 • I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejekontrakt kan udlejer udøve sædvanlige misligholdelsesbeføjelser efter dansk rets almindelige regler herom, herunder hæve kontrakten, foretage modregning og kræve erstatning, jf. litra g.

 • Er tanken ikke fyldt op, opkræver vi et gebyr på 250 kr. + prisen for benzinen der skal påfyldes.

 • Afleveres varevognen i uren gjort stand opkræves et gebyr på minimum kr. 249 kr.

 • Ved betalingsudeblivelse overdrages udlejers tilgodehavende til inkasso.

 • Ved små stenslag opkræves lejer kr. 550 kr. pr stenslag.

 • Ved revner og store stenslag som ikke kan repareres udskiftes forruden og lejer opkræves kr. 3.500 kr.

 • Ved manglende betaling har GoOneWay.dk rettighed til, at afbryde kontrakten. 

 • Er varevognen blevet brugt til at transportere dyr, eller er det blevet røget i kabinen opkræves der rengøringsgebyr på 1.200 kr. 

 • Behandling af ikke betalte parkering afgifter eller bøder er der et gebyr på 150 kr plus afgift/bøde. 

 • Evt. behandling af opkrævning af udgifter til genbrugsstation, gebyr på 150 kr. plus afgift fra genbrugsstationen.  

 

Depositum

Vi tager altid et depositum ved leje af vores varebiler. Depositummet frigives når varevognen er afleveret i skades fri tilstand. Vi modtager ikke kontanter.

 • Depositum med selvrisiko forsikring 1.000 kr.


Vognen afhentes med fuld tank og skal afleveres med fuld tank. 

Det er dit eget ansvar at dokumentere eventuelle skader på bilen ved afhentning. Dette gøres ved at tage billeder på adressen hvor den afhentes. 

Ved skade på bilen opkræver vi depositummet i selvrisiko.

Aflysning - betaling

 • Betaling foregår online på denne hjemmeside via betalingskort.

 • Betaling foregår via bankoverførsel eller Mobilepay (Myshop)

 • Bliver du forhindret i at afhente din reserverede varevogn kan du annullere den, senest 24 timer før afhentningstidspunktet, og du vil blive trukket et reservationsgebyr på 500 kr. Annullering skal ske via mail til info@gooneway.dk.

 • Bliver du forhindret i at afhente din reserverede varevogn 24 timer eller mindre før afhentningstidspunktet, så forbeholder GoTrailer Aps sig retten til at opkræve det fulde lejegebyr dog ikke depositummet.

 • Den oplyste pris inkluderer gældende kilometer, forsikring og moms.

Forsikring

 • Forsikring er inkl. i lejen. måtte uheldet være ude, så trækker vi maksimalt depositummet.

 • Alle vores biler er forsikrede gennem Topdanmark. Vores depositum står som sikkerhed for eventuelle skader eller selvrisiko på skader man kan risikere at påfører bilen i ens lejeperiode.  

 • Vi har desuden vejhjælp på alle vores biler hvis uheldet måtte være ude. Laver du en skade på bilen, skal du hurtigst muligt informere os om det.

Lejer accepterer sin forpligtelse til at beskytte udlejers interesser i tilfælde af skade eller anden forsikrings begivenhed ved at:

 • Uden forsinkelse at underrette udlejer om enhver opstået skade.

 • Skaffe navne og adresser på alle implicerede parter samt på eventuelle vidner.

 • Undlade at anerkende ansvar eller skyld.

 • Undlade at forlade køretøjet uden at der er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

 • Underrette politiet omgående såfremt en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade.

 • Udfylde og aflevere skadesanmeldelse omgående på udlejers forespørgsel.

 • Undladelse af ovenstående vil medføre bortfald af forsikringsdækningen.

Ansvarsfraskrivelse

 • Gooneway.dk påtager sig intet ansvar for inventar der bliver transporteret i bilen. Det er lejers eget ansvar at fastgøre samt sikre at det man transportere kan tåle at blive transporteret i bilen.

 • Gooneway.dk, kan heller ikke gøres ansvarlige direkte som indirekte for tab hvis bilen går i stykker på turen. Vi vil altid via vejhjælp mv. prøve at løse kundens behov bedst muligt, men kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for de ting der kan ske.

 • Lejer er ansvarlig for skader m.v. efter almindelige erstatningsretlige regler, jf. Færdsels- og Erstatningsansvarsloven. I forholdet mellem lejer og udlejer har udlejer ret til at hæve udestående indtil en endelig ansvarsplacering er fastlagt, jf. især Færdselslovens §§ 104 og 108. Lejer er endvidere ansvarlig for udlejers avance og driftstab, herunder afsavnserstatning. Udlejer er ikke ansvarlig for evt. tab, som lejer måtte få som følge af forsinkelse opstået pga. stop.

 • I tilfælde af uforudsete hændelser som bilen til udlejning er gået i stykker, eller at den kunde der skulle levere den retur ikke har afleveret den på det rette tidspunkt eller aflyst turen, så forbeholder vi os retten til at annullere lejen. Leje og depositum vil naturligvis blive betalt, men vi betaler ikke nogen erstatning eller godtgørelse for den annullerede lejeperiode.

 • Gooneway.dk kan ikke holdes ansvarlig for glemte ejendele eller genstande i varebilen.

​​

Kørekort

Kopi af føres kørekort sendes til os inden lejen starter.

Alle vores varevogne kan føres af billister med almindeligt kørekort B.

Afhentning af varevognen

 • Modtag nøglen til varevognen, på det aftalte sted.

 • Kontroller, at der ikke er væsentlige fejl eller mangler på varevognen. Gennemgå den liste der er fremsendt inden kørsel, for at tjekke for fejl der måtte være på vognen som ikke allerede er registeret. Alle fejl der ikke tidligere er registeret skal affotograferes og sendes til info@gooneway.dk

 • Kontroller at varevognen er fyldt med brændstof.

 • Du kan afhente og aflevere din varevogn mellem kl 8-16 alle hverdage. 

Returnering af varevognen

 • Når varevognen skal afleveres, tages billeder af alle sider af varevognen, samt indvendig. Billeder sendes til info@gooneway.dk.

 • Send også billede af hvor det fremgår at varevognen er blevet fyldt med brændstof inden aflevering. Billede sendes til info@gooneway.dk

 • Læg nøgle i den nøgleboks der er opsat af udlejer ved afleveringsstedet, send billede af nøglen i nøgleboks til info@gooneway.dk.

 • Varevognen afleveres rengjort og tømt. 

 • Varevognen anses først som returneret, når varevognen er afleveret på den aftalte lokation og der er sendt billeder af varevognen og nøgle i nøgleboksen til info@gooneway.dk

 • Varevognen skal tilbageleveres i samme stand som den er modtaget senest på returneringstidspunktet.

 • Forudsat at der er ledig kapacitet, kan du forlænge lejeperioden. Dette kan du gøre via kontakt til info@gooneway.dk du har først forlænget lejeperioden når der er modtaget en bekræftelse herpå.  

 • Ved for sen returnering trækker udlejer den ekstra leje fra depositummet.

 • Har du ikke indgået skriftlig aftale med GoOneWay.dk om at forlænge lejeaftalen, kan GoOneWay.dk sætte sig i besiddelse af varevognen gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for din regning.

Udlandskørsel

Varevognen skal blive indenfor Danmarks grænser.

bottom of page